BOZON API
Search
K
Links
Comment on page
📖

STATUSY ODPOWIEDZI

Statusy techniczne będą zwracane poprzez następujące kody HTTP:
STATUS
OPIS
200 Successful Response
Operacja zakończenia
400 Bad Request
Zapytanie jest niepoprawne syntaktycznie
404 Item not found
Nie znaleziono właściwości
406 Not Acceptable
Nieprawidłowy nagłówek "Accept" w zapytaniu
415 Unsupported Media Type
Jeżeli został ustawiony w zapytaniu nieprawidłowy "Content-Type"
422 Validation Error
Błąd walidacji
429 Too Many Request
Zapytanie odrzucone, ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby żądań dostępu do zasobu
500 Internal Server Error
Wystąpił nieznany, wewnętrzny błąd serwera API
503 Service Unavailable
Serwer API jest tymczasowo niedostępny
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Listy Ostrzeżeń Publicznych
Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru
Copyright © 2023 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego